عضویت منعطف به مدت7روز

یک روز کاری

70هزارتومان

7 روز عضویت از زمان پرداخت 2 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

عضویت منعطف به مدت30روز

پاره وقت

250هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 20 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

عضویت منعطف به مدت30روز

تمام وقت

350هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 42 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

عضویت منعطف به مدت30روز

خیلی پرکار

800هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 100 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)