منعطف به مدت 7 روز

یک روز کاری

100هزارتومان

7 روز عضویت از زمان پرداخت 2 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

منعطف به مدت 30 روز

پاره وقت

380هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 20 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

منعطف به مدت 30 روز

تمام وقت

540هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 42 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

منعطف به مدت 30 روز

خیلی پرکار

1230هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 100 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)